กระดาษทราย (Paper Sheet)

กระดาษทราย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขัดถูพื้นผิววัสดุต่างๆ ให้มีลักษณะตามต้องการ โดยกระดาษทรายมีลักษณะเป็นแผ่น ผิวหน้าจะมีผงขัดเคลือบอยู่เพื่อทำหน้าที่ขัด

กระดาษทรายน้ำ, กระดาษทรายขัดแห้ง
(Water Proof - Dry Abrasive paper Sheet)

กระดาษทรายกลม (Fiber Disc)
กระดาษทรายกลมหลังกาว (PSA Backing)
กระดาษทรายกลมหลังสักหลาด (Velcro Backing)
แป้นรองกระดาษทรายกลมหลังลักหลาด
หลังกาว (Sanding Pad)